top of page

תנאי השירות

כללי:

אתר זה ("האתר") הוא בבעלות ומופעל על ידי Neshamas Connect ("חברה", "אנחנו" או "אנחנו"). על ידי שימוש באתר, אתה מסכים להיות מחויב לתנאי שירות אלה ולהשתמש באתר בהתאם לתנאי שירות אלה, למדיניות הפרטיות שלנו ולכל תנאים והגבלות נוספים שעשויים לחול על חלקים ספציפיים באתר או על מוצרים ו שירותים הזמינים דרך האתר או מחברה. גישה לאתר, בכל דרך, בין אם אוטומטית ובין אחרת, מהווה שימוש באתר והסכמתך להיות כפוף לתנאי שירות אלה.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות תנאי שירות אלה או להטיל תנאים חדשים לשימוש באתר, מעת לעת, ובמקרה זה נפרסם את תנאי השירות המתוקנים באתר זה. על ידי המשך השימוש באתר לאחר פרסום כל שינוי כזה, אתה מקבל את תנאי השירות, כפי ששונו.

זכויות קניין רוחני

 

הרישיון המוגבל שלנו לך:

אתר זה וכל החומרים הזמינים באתר הם רכושנו ו/או של שותפינו או בעלי הרישיונות שלנו, ומוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר וחוקי קניין רוחני אחרים. האתר מסופק אך ורק לשימושך האישי והלא מסחרי. אינך רשאי להשתמש באתר או בחומרים הזמינים באתר באופן המהווה הפרה של זכויותינו או שלא אושר על ידינו. ליתר דיוק, אלא אם כן אושר במפורש בתנאים והגבלות אלה או על ידי הבעלים של החומרים, אינך רשאי לשנות, להעתיק, לשכפל, לפרסם מחדש, להעלות, לפרסם, לשדר, לתרגם, למכור, ליצור יצירות נגזרות, לנצל או להפיץ בכל אופן או אמצעי (לרבות בדואר אלקטרוני או באמצעים אלקטרוניים אחרים) כל חומר מהאתר. עם זאת, אתה רשאי, מעת לעת, להוריד ו/או להדפיס עותק אחד של דפים בודדים של האתר לשימושך האישי והלא מסחרי, בתנאי שתשמור על כל זכויות היוצרים והודעות קנייניות אחרות.

 

הרישיון שלך אלינו:

על ידי פרסום או שליחת כל חומר (כולל, ללא הגבלה, הערות, רשומות בבלוג, פרסומים בפייסבוק, תמונות וסרטונים) אלינו דרך האתר, קבוצות אינטרנט, מקומות ברשתות חברתיות, או לכל אחד מאנשי הצוות שלנו באמצעות דואר אלקטרוני, טקסט או אחר, אתה מצהיר: (א) שאתה הבעלים של החומר, או שאתה מבצע את הפרסום או הגשתך בהסכמה מפורשת של הבעלים של החומר; וכן (ii) שאתה בן שלוש עשרה שנים ומעלה. בנוסף, כאשר אתה שולח, דואר אלקטרוני, שולח טקסט או שולח או מפרסם חומר כלשהו, אתה מעניק לנו, ולכל מי שהוסמך על ידינו, רישיון עולמי ללא תמלוגים, תמידי, בלתי חוזר, לא בלעדי, בלתי מוגבל, לשימוש, להעתיק, לשנות, לשדר, למכור, לנצל, ליצור יצירות נגזרות, להפיץ, ו/או לבצע בפומבי או להציג חומר כזה, כולו או חלקו, בכל דרך או מדיום, ידוע כעת או שפותח להלן, לכל מטרה. ההענקה שלעיל תכלול את הזכות לנצל כל זכויות קנייניות בפרסום או הגשה כאלה, לרבות, אך לא רק, זכויות על פי חוקי זכויות יוצרים, סימן מסחר, סימני שירות או פטנטים תחת כל תחום שיפוט רלוונטי. כמו כן, בקשר למימוש זכויות כאלה, אתה מעניק לנו, ולכל מי שהוסמך על ידינו, את הזכות לזהות אותך כמחבר של כל אחד מהפוסטים או הגשותיך לפי שם, כתובת דואר אלקטרוני או שם מסך, כפי שנראה לנו לנכון.

  

אתה מאשר ומסכים שכל תרומה שנוצרה על ידך עבורנו במקור תיחשב כ"עבודה שנעשתה להשכרה" כאשר העבודה שבוצעה היא בגדר ההגדרה של עבודה שנעשתה להשכרה בסעיף 101 של חוק זכויות היוצרים של ארצות הברית, כפי שתוקן. לפיכך, זכויות היוצרים באותן יצירות יהיו שייכות לחברה מיצירתן. לפיכך, החברה תיחשב כמחברת והבעלים הבלעדי שלה ותהיה לה הזכות לנצל חלק מהתוצאות והרווחים או את כולם בכל אמצעי תקשורת, הידוע כעת או שהומצא להלן, ברחבי היקום, לנצח, בכל השפות, כפי שהחברה קובעת. במקרה שאחת מהתוצאות והרווחים של ההגשות שלך להלן לא ייחשבו כ"עבודה שנעשתה להשכרה" לפי סעיף 101 לחוק זכויות היוצרים, כפי שתוקן, אתה בזאת, ללא פיצוי נוסף, מקצה, מעביר ומעביר לחברה באופן בלתי חוזר. כל הזכויות הקנייניות, לרבות ללא הגבלה, כל זכויות היוצרים והסימנים המסחריים ברחבי היקום, לנצח בכל מדיום, בין אם ידוע כעת ובין אם הומצא להלן, לחומר כאמור ולכל זכות, בעלות ועניין בכל זכויות קנייניות אלה בכל בינוני, בין אם ידוע כעת ובין אם הומצא להלן, בכל היקום, לנצח. כל חומר שפורסם שהם רפרודוקציות של יצירות קודמות שלך יהיה בבעלות משותפת שלנו.

 

אתה מאשר שלחברה יש את הזכות אך לא את החובה להשתמש ולהציג כל פרסומים או תרומות מכל סוג ושהחברה רשאית לבחור להפסיק את השימוש וההצגה של כל חומרים כאלה (או כל חלק מהם), בכל עת מכל סיבה שהיא. כלשהו.

מגבלות על קישור ומסגור. אתה רשאי ליצור קישור היפרטקסט לאתר כל עוד הקישור אינו מציין או מרמז על חסות כלשהי לאתר שלך על ידינו או על ידי האתר. עם זאת, אינך רשאי, ללא רשותנו מראש ובכתב, לעשות מסגרת או קישור מוטבע לתוכן של האתר, או לשלב באתר אחר או בשירות אחר כל אחד מהחומר, התכנים או הקניין הרוחני שלנו.

 

כתבי ויתור:

בכל האתר, אנו עשויים לספק קישורים והכוונה לאתרי אינטרנט המתוחזקים על ידי צדדים שלישיים. הקישור שלנו לאתרי צד שלישי כאלה אינו מרמז על תמיכה או חסות לאתרים כאלה, או למידע, למוצרים או לשירותים המוצעים באתרים או באמצעותם. בנוסף, לא אנחנו או השותפים המסונפים מפעילים או שולטים מכל בחינה שהיא במידע, מוצרים או שירותים שצדדים שלישיים עשויים לספק באתר או באמצעותו או באתרים המקושרים אליהם באתר.

 

אם רלוונטי, כל דעות, עצות, הצהרות, שירותים, הצעות או מידע או תוכן אחר המובעים או זמין על ידי צדדים שלישיים, לרבות ספקי מידע, הם אלה של המחברים או המפיצים המתאימים, ולא של החברה. אף חברה או ספק צד שלישי של מידע לא מבטיחים את הדיוק, השלמות או התועלת של תוכן כלשהו. יתרה מזאת, COMPANY אינה מאשרת ואינה אחראית לדיוק ומהימנות של כל דעה, עצה או הצהרה שנמסרה על כל אחד מהאתרים על ידי כל אחד מלבד נציג מורשה של COMPANY בזמן שפעל בתפקידו הרשמי.

 

המידע, המוצרים והשירותים המוצעים באתר או דרכו על ידי החברה וכל אתרי צד שלישי מסופקים "כמות שהם" וללא אחריות מכל סוג שהוא, מפורשות או משתמעות. במידה המלאה המותרת בהתאם לחוק החל, אנו מתנערים מכל האחריות, מפורשת או משתמעת, לרבות, אך לא מוגבלת, אחריות משתמעת של סחירות והתאמתה לעניין מסוים. איננו מתחייבים שהאתר או כל אחת מהפונקציות שלו יהיו ללא הפרעות או ללא שגיאות, שפגמים יתוקנו, או שכל חלק מאתר זה, כולל לוחות מודעות, או השרתים החופשיים שלו, השרתים החופשיים שלו. או רכיבים מזיקים אחרים.

איננו מתחייבים או מציגים כל מצג לגבי השימוש או התוצאות של השימוש באתר או בחומרים באתר זה או באתרי צד שלישי במונחים של נכונותם, דיוקם, זמניותם או מהימנותם.

אתה מסכים בכל עת להגן, לשפות ולחזק את החברה המסונפות שלה, יורשיהן, מועבריהן, המקבלים ובעלי הרישיון והחברות האם והבת שלהן, סוכנים, מקורבים, נושאי משרה, דירקטורים, בעלי מניות ועובדים של כל אחד מהם ונגד כל אחד מהם. כל התביעות, עילות התביעה, הנזקים, ההתחייבויות, העלויות וההוצאות, לרבות הוצאות משפט והוצאות, הנובעות או קשורות להפרה שלך של כל התחייבות, אחריות, ייצוג או אמנה המפורטים כאן.

 

מסחר מקוון:

חלקים מסוימים באתר עשויים לאפשר לך לרכוש סוגים רבים ושונים של מוצרים ושירותים באינטרנט הניתנים על ידי צדדים שלישיים. איננו אחראים לאיכות, לדיוק, לעדכניות, לאמינות או לכל היבט אחר של מוצרים ושירותים אלה. אם תבצע רכישה מסוחר באתר או באתר אליו מקושר האתר, המידע שהתקבל במהלך ביקורך בחנות המקוונת של אותו סוחר או באתר, והמידע שאתה מוסר במסגרת העסקה, כגון מספר כרטיס אשראי ופרטי יצירת קשר, עשויים להיאסף הן על ידי הסוחר והן על ידינו. לסוחר עשויות להיות נוהלי פרטיות ואיסוף נתונים שונים משלנו. אין לנו אחריות או חבות למדיניות עצמאית זו. בנוסף, כאשר אתה רוכש מוצרים או שירותים באתר או באמצעותו, אתה עשוי להיות כפוף לתנאים והגבלות נוספים החלים באופן ספציפי על רכישתך או השימוש שלך במוצרים או בשירותים אלה. למידע נוסף לגבי סוחר, החנות המקוונת שלו, מדיניות הפרטיות שלו ו/או כל תנאים והגבלות נוספים שעשויים לחול, בקר באתר האינטרנט של אותו סוחר ולחץ על קישורי המידע שלו או צור קשר ישירות עם הסוחר. אתה משחרר אותנו ואת השותפות שלנו מכל נזק שנגרם לך, ומסכים לא לטעון כל תביעה נגדנו או כלפיהם, הנובעות מרכישתך או השימוש שלך במוצרים או שירותים כלשהם שזמינים על ידי צדדים שלישיים דרך האתר.

 

השתתפותך, ההתכתבות או ההתמודדות העסקית שלך עם כל צד שלישי שנמצא באתר שלנו או באמצעותו, בנוגע לתשלום ואספקה של סחורות ושירותים ספציפיים, וכל תנאים, תנאים, מצגים או אחריות אחרים הקשורים לעסקים כאלה, הינם אך ורק בינך לבין שלישי כזה. מפלגה. אתה מסכים שהחברה לא תהיה אחראית או אחראית לכל אובדן, נזק או עניינים אחרים מכל סוג שייגרמו כתוצאה מעסקאות כאלה.

 

אתה מסכים להיות אחראי כלכלית לכל הרכישות שבוצעו על ידך או על ידך או מישהו מטעמך דרך האתר. אתה מסכים להשתמש באתר ולרכוש שירותים או מוצרים דרך האתר למטרות לגיטימיות ולא מסחריות בלבד. אתה גם מסכים לא לבצע רכישות כלשהן למטרות ספקולטיביות, כוזבות או הונאה או למטרת ציפייה לביקוש למוצר או שירות מסוים. אתה מסכים לרכוש רק מוצרים או שירותים עבור עצמך או עבור אדם אחר עבורו אתה רשאי לעשות זאת על פי חוק. בעת ביצוע רכישה עבור צד שלישי המחייב אותך להגיש לנו או לסוחר את המידע האישי של הצד השלישי, אתה מצהיר שקיבלת את הסכמתו המפורשת של צד שלישי זה לספק את המידע האישי של צד שלישי כזה.

 

הרכישה שלך היא לשימוש אישי בלבד. שיתוף רכישות אינו מותר וייחשב ללא מורשה, שימוש מפר בחומר המוגן בזכויות יוצרים שלנו, ועלול להטיל אחריות על המפרים.

אם התשלום עבור קורס נדחה, המערכת שלנו תשבית אוטומטית את הגישה לחומרי הפרימיום שלנו. (אנחנו מבינים. זה קורה בדרך כלל בגלל שפג תוקפו של כרטיס אשראי.) אנחנו רוצים לעזור לשחזר את הגישה שלך, אז אנחנו נעשה כל ניסיון ליצור איתך קשר כדי לעזור בפתרון בעיה זו. לאחר פתרון בעיית החיוב, נשחזר את הגישה.

  

תכונות אינטראקטיביות: 

אתר זה עשוי לכלול מגוון תכונות, כגון לוחות מודעות, יומני אינטרנט, חדרי צ'אט ושירותי דואר אלקטרוני, המאפשרים משוב אלינו ואינטראקציה בזמן אמת בין משתמשים, ותכונות אחרות המאפשרות למשתמשים לתקשר עם אחרים. האחריות על מה שמתפרסם בלוחות מודעות, יומני אינטרנט, חדרי צ'אט ואזורי פרסום ציבוריים אחרים באתר, או נשלח באמצעות כל שירותי דוא"ל באתר, מוטלת על כל משתמש - אתה בלבד אחראי לחומר שאתה מפרסם או שולח . איננו שולטים בהודעות, במידע או בקבצים שאתה או אחרים עשויים לספק דרך האתר. תנאי לשימושך באתר הוא שלא:

● להגביל או למנוע מכל משתמש אחר להשתמש ולהנות מהאתר.

● השתמש באתר כדי להתחזות לכל אדם או ישות, או הצהרה כוזבת או מצג שווא בכל דרך אחרת את השתייכותך לאדם או לישות.

● להפריע או לשבש כל שרת או רשת המשמשים לספק את האתר או תכונותיו, או לא לציית לכל דרישות, נהלים, מדיניות או תקנות של הרשתות בהן אנו משתמשים כדי לספק את האתר.

● השתמש באתר כדי לעורר או לעודד אחרים לבצע פעילויות לא חוקיות או לגרום לפציעה או נזק לרכוש לכל אדם.

● השג גישה בלתי מורשית לאתר, או לכל חשבון, מערכת מחשב או רשת המחוברת לאתר זה, באמצעים כגון פריצה, כריית סיסמאות או אמצעים בלתי חוקיים אחרים.

● להשיג או לנסות להשיג כל חומר או מידע בכל אמצעי שלא הועמד לזמין בכוונה דרך אתר זה.

● להשתמש באתר כדי לפרסם או להעביר כל מידע לא חוקי, מאיים, פוגעני, לשון הרע, לשון הרע, מגונה, וולגרי, פורנוגרפי, גס או מגונה מכל סוג שהוא, לרבות ללא הגבלה כל שידור המהווה או מעודד התנהגות שתהווה עבירה פלילית. להעלות אחריות אזרחית או להפר בדרך אחרת כל חוק מקומי, מדינתי, לאומי או בינלאומי.

● להשתמש באתר כדי לפרסם או להעביר כל מידע, תוכנה או חומר אחר שמפר או מפר את זכויותיהם של אחרים, לרבות חומר המהווה פגיעה בפרטיות או זכויות פרסום או המוגן בזכויות יוצרים, סימן מסחרי או זכות קניינית אחרת, או עבודות נגזרות בקשר לכך, ללא קבלת רשות תחילה מהבעלים או מבעל הזכויות.

● השתמש באתר כדי לפרסם או להעביר כל מידע, תוכנה או חומר אחר המכילים וירוס או רכיב מזיק אחר.

● השתמש באתר כדי לפרסם, לשדר או לנצל בכל דרך שהיא מידע, תוכנה או חומר אחר למטרות מסחריות, או המכיל פרסום.

● השתמש באתר כדי לפרסם או לבקש מכל אדם לקנות או למכור מוצרים או שירותים, או לתרום תרומות מכל סוג שהוא, ללא אישור מפורש בכתב שלנו.

● אסוף למטרות שיווק כל כתובות דואר אלקטרוני או מידע אישי אחר שפורסם על ידי משתמשים אחרים באתר.

 

החברה עשויה לארח לוחות הודעות, צ'אטים ופורומים ציבוריים אחרים באתריה. כל משתמש שלא יעמוד בתנאים וההגבלות של הסכם זה עלול להיות מורחק מהמשך הגישה ללוחות ההודעות, הצ'אטים או פורומים ציבוריים אחרים בעתיד. COMPANY או הסוכנים המיועדים לה רשאים להסיר או לשנות כל תוכן שנוצר על ידי המשתמש בכל עת מכל סיבה שהיא. לוחות הודעות, צ'אטים ופורומים ציבוריים אחרים נועדו לשמש כמרכזי דיון למשתמשים ולמנויים. מידע ותוכן המתפרסמים בפורומים ציבוריים אלה עשויים להיות מסופקים על ידי צוות COMPANY, תורמים חיצוניים של COMPANY, או על ידי משתמשים שאינם קשורים לחברה, שחלקם עשויים להעסיק שמות משתמש אנונימיים. COMPANY מתנערת במפורש מכל אחריות ואישור ואינה מציגה כל מצג באשר לתקפותם של כל דעה, עצה, מידע או הצהרה שנאמרה או מוצגת בפורומים אלה על ידי צדדים שלישיים, ואיננו אחראים לכל שגיאה או השמטה בפרסומים כאלה, או להיפר-קישורים. מוטבע בכל הודעה. בשום מקרה, אנחנו, השותפים, הספקים או הסוכנים שלנו, לא נהיה אחראים לכל אובדן או נזק שייגרמו כתוצאה מהסתמכותך על מידע שהושג באמצעות פורומים אלו. הדעות המובעות בפורומים אלו הינן אך ורק דעות המשתתפים, ואינן משקפות את הדעות של COMPANY או כל אחת מחברות הבנות או החברות הקשורות לה.

 

לחברה אין חובה כלשהי לפקח על כל התכנים או הפרסומים בלוחות ההודעות, חדרי הצ'אט או פורומים ציבוריים אחרים באתרים. עם זאת, אתה מאשר ומסכים שיש לנו את הזכות המוחלטת לפקח על אותו הדבר לפי שיקול דעתנו הבלעדי. בנוסף, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות, לערוך, לסרב לפרסם או להסיר כל פרסום או תוכן, כולו או חלקו, מכל סיבה שהיא ולחשוף חומרים אלה ואת הנסיבות הכרוכות בשידורם לצד שלישי כלשהו על מנת לספק כל חוק, תקנה, הליך משפטי או בקשה ממשלתית החלים ולהגן על עצמנו, לקוחותינו, נותני החסות, המשתמשים והמבקרים שלנו.

מדי פעם אנו כוללים גישה לקהילה מקוונת כחלק מהתוכניות שלנו. אנחנו רוצים שכל חבר יוסיף ערך לקבוצה. המטרה שלנו היא להפוך את הקהילה שלך לקהילה היקרה ביותר בה אתה חבר. לכן, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להסיר כל אדם בכל עת. לעתים רחוקות אנו עושים זאת, אך אנו רוצים ליידע אותך באיזו רצינות אנו מתייחסים לקהילות שלנו.

הרשמה: 

כדי לגשת לתכונות מסוימות של האתר, אנו עשויים לבקש ממך לספק מידע דמוגרפי מסוים, כולל המין, שנת הלידה, המיקוד והמדינה שלך. בנוסף, אם תבחר להירשם לתכונה מסוימת באתר, כגון חדרי צ'אט, יומני אינטרנט או לוחות מודעות, ייתכן שתתבקש גם להירשם אלינו בטופס שסופק והרשמה כזו עשויה לדרוש ממך לספק מידע אישי מזהה כגון שמך וכתובת הדוא"ל שלך. אתה מסכים לספק מידע אמיתי, מדויק, עדכני ומלא על עצמך כפי שמתבקש מטופס ההרשמה של האתר. אם יש לנו יסוד סביר לחשוד שמידע כזה אינו נכון, לא מדויק או לא שלם, יש לנו את הזכות להשעות או לסיים את חשבונך ולסרב לכל שימוש נוכחי או עתידי באתר (או כל חלק ממנו). השימוש שלנו בכל מידע אישי מזהה שאתה מספק לנו כחלק מתהליך הרישום כפוף לתנאי מדיניות הפרטיות שלנו.

 

הגבלת אחריות:

בשום נסיבות, לרבות, אך לא מוגבל לרשלנות, האם אנו, חברת הבת שלנו וחברות האם שלנו או החברות הנלוות שלנו יהיו אחראים לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד או תוצאתי של ארה"ב, כתוצאה מכך של ארה"ב. האתר, כולל ההודעות שלנו, הבלוגים, הערותיהם של אחרים, ספרים, דואר אלקטרוני, מוצרים או שירותים, או חומרים, מוצרים או שירותים של צדדים שלישיים שזמינים דרך האתר או על ידינו, בכל הודעה ובכל הודעה. לאפשרות של נזקים כאלה. (מכיוון שמדינות מסוימות אינן מתירות החרגה או הגבלה של קטגוריות מסוימות של נזקים, ייתכן שההגבלה שלעיל לא תחול עליך. במדינות כאלה, האחריות שלנו והאחריות של חברות הבת שלנו היא חבויות הבת שלנו. לפי חוק מדינה כזה.) אתה מאשר ומסכים באופן ספציפי שאיננו אחראים לכל התנהגות מכפישה, פוגענית או בלתי חוקית של כל משתמש. אם אינך מרוצה מהאתר, מחומרים, מוצרים או שירותים כלשהם באתר, או מאחד מהתנאים וההגבלות של האתר, הסעד הבלעדי והבלעדי שלך הוא להפסיק את השימוש במוצר ובאתר המוצר, או באתר המוצר. אינו שירות ייעוץ השקעות, אינו יועץ השקעות ואינו מספק ייעוץ פיננסי מותאם אישית או פועל כיועץ פיננסי.

 

אנו קיימים למטרות חינוכיות בלבד, והחומרים והמידע הכלולים כאן ובמוצרים ובשירותים שלנו הם למטרות מידע כלליות בלבד. אף אחד מהמידע המסופק על ידי ארה"ב אינו נועד כהשקעה, מס, חשבונאות או ייעוץ משפטי, כהצעה או שידול של הצעה לקנות או למכור, או כאישור, המלצה או חסות של כל חברה או חברה. אין להסתמך על המידע שלנו למטרות של עסקה בניירות ערך או השקעות אחרות.

 

איננו מציעים או מספקים ייעוץ מס, משפטי או השקעות, ואתה אחראי להתייעץ עם אנשי מס, מקצוענים משפטיים או פיננסיים לפני שתפעל על פי כל מידע שסופק על ידינו. אתר זה נמצא בפיתוח מתמשך והחברה אינה נותנת אחריות מכל סוג שהוא, משתמע או מפורש, לגבי דיוק, שלמות או התאמתו לכל מטרה.

אתה מאשר ומסכים שהחברה או השותפות שלה לא הוצגו כל מצג והסתמך עליה לגבי ההכנסה העתידית, ההוצאות, נפח המכירות או הרווחיות הפוטנציאלית שעשויים להיגזר מההשתתפות בתוכנית זו.

 

סיום:

אנו עשויים לבטל או להפסיק את זכותך להשתמש באתר או בכל חלק מהאתר בכל עת ללא הודעה מוקדמת. במקרה של ביטול או סיום, אינך מורשה עוד לגשת לחלק באתר המושפע מביטול או סיום כאמור. ההגבלות המוטלות עליך ביחס לחומר שהורדו מהאתר, וההסתייגות ומגבלות ההתחייבויות המפורטות בתנאי שירות אלה, ישמרו.

מדיניות החזרים:

רכישת מוצר או שירות או כרטיס לאירוע עשויה לספק החזר כספי או לא. כל מוצר, שירות, אירוע או קורס ספציפי יפרט את מדיניות ההחזרים שלו.

אחר:

Digital Millennium Copyright Act של 1998 ("DMCA") מספק סעד לבעלי זכויות יוצרים המאמינים שחומר המופיע באינטרנט מפר את זכויותיהם על פי חוק זכויות היוצרים בארה"ב. אם אתה מאמין בתום לב כי חומרים המתארחים על ידי COMPANY מפרים את זכויות היוצרים שלך, אתה או הסוכן שלך עשויים לשלוח לחברה הודעה המבקשת להסיר את החומר או לחסום את הגישה אליו. כל הודעה של בעל זכויות יוצרים או אדם המורשה לפעול מטעמה שלא עומדת בדרישות ה-DMCA לא תיחשב כהודעה מספקת ולא תיחשב כמקנה לחברה ידע ממשי על עובדות או נסיבות שמהן חומר מפר או מעשים ניכרים. אם אתה מאמין בתום לב שהודעה על הפרת זכויות יוצרים הוגשה נגדך בטעות, ה-DMCA מתיר לך לשלוח לחברה הודעה נגדית. כל ההודעות וההודעות הנגדיות חייבות לעמוד בדרישות החוק העדכניות אז שהוטלו על ידי ה-DMCA; ראה http://www.loc.gov/copyright לפרטים. ניתן להגיע לסוכן זכויות היוצרים של החברה להודעה על תביעות של הפרת זכויות יוצרים או הודעות נגדיות באופן הבא: NeshamasConnect@gmail.com.

הסכם זה יחייב ויבטח לטובת החברה ושל הנציגים, היורשים, היורשים והנציגים המשפטיים בהתאמה. אין להקצות הסכם זה או זכויות כלשהן מכוחו ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה. על אף האמור לעיל, כל הזכויות והחובות על פי הסכם זה עשויות להיות מוקצות באופן חופשי על ידי COMPANY לכל ישות קשורה או לכל אחת מחברות הבת בבעלותה המלאה.

 

תנאי שימוש אלה יהיו כפופים לחוקי מדינת פלורידה ויתפרשו בהתאם לחוקים של מדינת פלורידה וכל מחלוקת תהיה כפופה לבוררות מחייבת בפלורידה. אם הוראה כלשהי בהסכם זה תהיה בלתי חוקית, בטלה או מסיבה כלשהי בלתי ניתנת לאכיפה, אזי הוראה זו תיחשב כניתנת להפרדה מהסכם זה ולא תשפיע על תקפותן ואכיפה של שאר ההוראות.]

כתב ויתור 

למרות שזה מאוד לא סביר, מדיניות זו עשויה להשתנות בכל עת לפי שיקול דעתנו. אם עלינו לעדכן מדיניות זו, נפרסם את העדכונים לדף זה באתר האינטרנט שלנו.

Neshamas Connect אינה נושאת באחריות לאימות מידע אישי.

אם יש לך שאלות או חששות כלשהם בנוגע למדיניות הפרטיות שלנו, אנא הפנה אותם לכתובת: NeshamasConnect@gmail.com.

bottom of page